Sammanfattning på svenska

Dövas Servicestiftelse har som mål att för döva och dövblinda människor åstadkomma ett gott liv i växelverkan med andra människor.

Servicestiftelsen skapar, utvecklar och upphåller specialtjänster som med hjälp av växelverkan, gruppen av jämlikar och specialkunnande stöder den döva eller dövblinda människans utveckling och livskontroll i olika livsskeden och -situationer.

Medel att förverkliga verksamhetsidén:

I. Multiprofessionellt kunnande och specialkännedom i dövhet och dövblindhet, i vilket centrala faktorer är:

  • en utbildad personal, vars specialkunnande stöds av stiftelsens egen personalutbildning
  • personalens insikter i växelverkan, särskilt teckenspråket
  • en anpassad fysisk omgivning, där användargruppens specialbehov har beaktats

II. En teckenspråksomgivning ger möjligheter till:

  • stöd av en grupp av jämlikar med samma språk och kultur
  • medlemskap i en gemenskap att påverka och göra egna val